O mnie

Dr Bartosz Józwiak

Wykształcenie i działalność naukowa

Urodzony 1.08.1973 r. we Wrześni, gdzie w 1988 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. 68 Pułku Piechoty, a 1992 r. Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza, gdzie zdał egzamin maturalny. W tym samym roku rozpoczął studia archeologiczne na Wydziale Historycznym, w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W 1997 r. ukończył studia archeologiczne i uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy „Gospodarka zwierzęca późnoneolitycznych społeczności rejonu pagórków radziejowskich (Wzgórze Prokopiaka)”, napisanej w Zakładzie Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii UAM, pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Kośko. W latach 1998-2002 odbył studia doktoranckie w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu, na zakończenie których przedłożył dysertację doktorską pt. „Społeczności subneolityczne Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły”.

Od 2003 r. jest adiunktem w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie swej dotychczasowej działalności archeologicznej brał udział w licznych badaniach terenowych: wykopaliskowych [badania stacjonarne oraz ratownicze badania na trasie gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia, gazociągu Mogilno – Włocławek, autostrady A1, A4 i A2 – gdzie kierował m. in. badaniami polsko-ukraińskiej ekspedycji (2001 r.), mającej na celu zapoznanie badaczy ukraińskich z Akademii Nauk i Ministerstwa Kultury z zasadami prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych na trasach inwestycji liniowych – jak również na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego – Bełchatów] (łącznie 55 miesięcy) i powierzchniowych (prowadzonych w ramach AZP oraz weryfikacyjnych na trasie autostrad A1 i A2).

W tym samym czasie brał udział (jako referent, współorganizator i uczestnik) w szeregu konferencji naukowych, międzynarodowych: „Trzciniec – system kulturowy czy interkulturowy proces”, Poznań – Obrzycko 13-16.10.1997 r., „Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr.”, Brześć na Białorusi 27-31.05.2001 r., „The Northeast Frontier of Bell Beakers”, Poznań 26-29.05.2002 r., „Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi. Sezony 2000-2001”, Białystok 6-7.12.2001 r., „Wczesnorolnicze kultury międzyrzecza Bohu i Dniestru. Problemy badawcze”, sesja międzynarodowa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Uniwersytetu w Umaniu – 23-24.07.2009 r. – Umań oraz krajowych: II Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”, Gołuchów 14-16.09.2001 r., „Badania archeologiczne w Polsce południowo-wschodniej i na zachodniej Ukrainie”, Rzeszów 2001, IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”, Mierki 18-20.05.2005 r., Sesja sprawozdawcza z sezonu badań 2004, Kraków 07-08.05.2005 r., „Historia archeologii na Śląsku”, Wrocław, 25.11. 2006 r., „Prawo a rzeczywistość archeologiczna” (sesja organizowana przez OODA), Warszawa, 28-30.11.2006 r., sesje sprawozdawcze organizowane w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Dr Bartosz Józwiak odbył dotychczas dwa staże naukowe: wiosną 1999 r. w Kijowie, w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, pod kierunkiem prof. Dymitra J. Telegina i dr Michaiła Videjko oraz jesienią 2001 r. w Mińsku, w Narodowej Akademii Nauk Białorusi i Instytucie Historii Państwowego Uniwersytetu w Mińsku, pod kierunkiem prof. Eleny Kaleczyc i dr Michaiła Czarniauskiego, w trakcie którego wygłosił dla pracowników Instytutu Archeologii Akademii Nauk Białorusi referat pt. „Struktury subneolitu na Niżu Polskim – geneza i chronologia zjawiska”. Od 2001 r. czynnie współpracuje ze środowiskiem badaczy neolitu i wczesnej epoki brązu z Obwodu Kaliningradzkiego (czego efektem są wizyty w Polsce mgr Edvina Zalcmana oraz inicjacja programu datowania radiowęglowego stanowisk późnoneolitycznych i wczesnobrązowych z tego rejonu), zaś od 2000 r. bierze czynny udział w tzw. „Seminariach Igołomskich” prof. dr hab. Jana Machnika, gdzie prezentuje referaty dotyczący zjawiska subneolitu.

W latach 1998-2000 był członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA), od 1998 r. należy do Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego (PTP), a od 2002 r. do Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP). Od 2008 roku jest też członkiem Komisji Schyłku Neolitu i Początków Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2009 r. kieruje z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego międzynarodowym projektem badawczym „Neolit międzyrzecza Bohu i Dniestru”, realizowanym we współpracy z Narodową Akademią nauk Ukrainy.

Dr Bartosz Józwiak jest autorem lub współautorem: kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz opracowań źródłowych (maszynopisy), jak też jednej monografii książkowej.

Aktualnie realizowane programy i zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe dr Bartosza Józwiaka w szerszym ujęciu dotyczą problematyki późnego neolitu i wczesnej epoki brązu na terenie Europy, ze wskazanie na jej rejon wschodni i północno-wschodni. W szczególności zajmuje się on problemem zjawiska subneolitu wschodnioeuropejskiego, podejmując studia nad tą problematyką we wszystkich możliwych aspektach. Aktualnie realizowane przez dr Bartosza Józwiaka tematy badawcze to:

1. Rola środkowoeuropejskich struktur neolitycznych i wczesnobrązowych w genezie i rozwoju zachodniej wersji subneolitu wschodnioeuropejskiego.

2. Geneza i rozwój zjawiska subneolitu.

3. Chronologia struktur subneolitycznych (rozwój datowania radiowęglowego omawianego zjawiska).

4. Charakterystyka i ewolucja subneolitycznych tradycji garncarskich.

5. Produkcja i wykorzystanie smół drzewnych w społecznościach subneolitycznych (we współpracy z prof. dr hab. Jerzym Langerem z Wydziału Chemii UAM i dr Sławomirem Pietrzakiem).

6. Kultura niemeńska. Geneza i rozwój społeczności pogranicza.

7. Neolit i wczesna epoka brązu w Polsce północno-wschodniej.

8. Środkowoeuropejskie, alternatywne linie rozwoju struktur neolitycznych, powstałe pod wpływem ugrupowań neolitu karpackiego (kultura Zedmar i kultura boho-dniestrowska).

9. „Sztuka” i wierzenia społeczności subneolitycznych i wczesnobrązowych.

10. Badania etnoarcheologiczne i ich możliwości poznawcze (w szczególności w odniesieniu do struktur subneolitycznych i wczesnej epoki brązu).

11. Neolit międzyrzecza Bohu i Dniestru (wraz z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – dr Dymitr Gaskievicz)

Wykaz staży zagranicznych i stypendiów

1. Wiosna 1999 r. (15 dni) w Kijowie, w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, pod kierunkiem prof. Dymitra J. Telegina i dr Michaiła Videjko.

2. Jesień 2001 r. (15 dni; jako stypendium ministerialne) w Mińsku, w Narodowej Akademii Nauk Białorusi i Instytucie Historii Państwowego Uniwersytetu w Mińsku, pod kierunkiem prof. Eleny Kaleczyc i dr Michaiła Czarniauskiego, w trakcie którego wygłosiłem dla pracowników Instytutu Archeologii Akademii Nauk Białorusi referat pt. „Struktury subneolitu na Niżu Polskim – geneza i chronologia zjawiska”.


Wykaz konferencji

A – międzynarodowe

1. „Trzciniec – system kulturowy czy interkulturowy proces”, Poznań – Obrzycko 13-16.10.1997 r. (współorganizator).

2. „Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr.”, Brześć na Białorusi 27-31.05.2001 r. (organizator; prelegent).

3. „The Northeast Frontier of Bell Beakers”, Poznań 26-29.05.2002 r. (uczestnik).

4. „Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi. Sezony 2000-2001”, Białystok 6-7.12.2001 r. (uczestnik).

5. „Wczesnorolnicze kultury międzyrzecza Bohu i Dniestru. Problemy badawcze”, sesja międzynarodowa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Uniwersytetu w Umaniu – 23-24.07.2009 r. – Umań (prelegent)

B – krajowe

1. Udział w zebraniach naukowych Zakładu Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, w latach 1998 – 2006 (raz w roku prelegent).

2. Udział w tzw. „Seminariach Igołomskich” prof. dr hab. Jana Machnika: 2000, 2001 (uczestnik), 2002, 2003 (prelegent), 2004, 2005 (uczestnik).

3. Udział w tzw. seminariach prof. dr hab. Ryszarda Mazurowskiego w Instytucie Archeologii UW: 2004 (uczestnik), 2005 (prelegent), 2006 (uczestnik).

4. II Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”, Gołuchów 14-16.09.2001 r. (prelegent).

5. „Badania archeologiczne w Polsce południowo-wschodniej i na zachodniej Ukrainie”, Rzeszów 2001 (uczestnik).

6. III Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”, Osiek, 2003 r. (prelegent).

7. IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”, Mierki 18-20.05.2005 r. (prelegent; prowadzący obrady jednej z sekcji).

8. Sesja sprawozdawcza z sezonu badań 2004, Kraków 07-08.05.2005 r. (prelegent – 2 referaty).

9. Sesje sprawozdawcze organizowane w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w latach 1993-2005 (uczestnik).

10. Spotkanie robocze połączone z prelekcją S. Rzepeckiego dotyczące zastosowania metod GIS-owskich w archeologii, Łódź, marzec 2006 r. – uczestnik.

11. Sesja sprawozdawcza „Badania na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2004-2005”, Poznań, kwiecień 2006 r. – uczestnik.

12. „Historia archeologii na Śląsku” – Wrocław, 25.11. 2006 r. – uczestnik.

13. „Prawo a rzeczywistość archeologiczna” – sesja organizowana przez OODA – Warszawa, 28-30.11.2006 r. – uczestnik.


Wykaz publikacji i opracowań

1997

1. Gospodarka zwierzęca późnoneolitycznych społeczności rejonu Pagórków Radziejowskich (Wzgórze Prokopiaka), (maszynopis pracy magisterskiej), Poznań.

1999

2. Figurka antropomorficzna z miejscowości Krzywosądz, województwo włocławskie, Polska, [w:] Gistoriczno-Archeałagićny Sbornik, No 14, s. 61-67, Mińsk.

2000

3. (z: Czebreszuk J.) Osadnictwo kultur „leśno”-wschodnioeuropejskich, [w:] A.Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, Tom III Kujawy, część 4 Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900-1400/1300 przed Chr., s. 455-456, Poznań.

4. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w 2000 roku na stanowisku 3 w Rożniatowie Kolonii, gm. Uniejów, woj. łódzkie (Nr 446 na trasie autostrady), Sprawozdanie dla inwestora, (maszynopis) Poznań.

5. Społeczności „leśne” doby neolitu i wczesnej epoki brązu na Niżu Polskim, [w:] W. Łysiak (red.), Las w kulturze polskiej, t. II, Poznań, s. 99-110.

2001

6. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w 2000 roku na stanowisku 7 w Rożniatowie Kolonii, gm. Uniejów, woj. łódzkie (Nr 445 na trasie autostrady), Sprawozdanie dla inwestora, (maszynopis) Poznań.

7. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w 2000 roku na stanowisku 10 w Grabkowie, gm. Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, (Nr 131 na trasie autostrady), Sprawozdanie dla inwestora, (maszynopis) Poznań.

8. (z: Gaździk M.) Społeczności subneolitycze na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły (zarys problematyki), [w:] J.Czebreszuk, M.Kryvolcevicz, P.Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe między Dnieprem, a Odrą od IV do II tys. p. Chr.

2002

9. Fragment Figurki antropomorficznej z Krzywosądza, woj. kujawsko-pomorskie, jako przykład plastyki figuralnej społeczeństw subneolitycznych, Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno, s. 72-77.

10. (z: Langer J., Pietrzak S.), Przyczynek do studiów nad wytwarzaniem i stosowaniem smół drzewnych wśród społeczności kultury niemeńskiej, Sprawozdania Archeologiczne, t. 53, s. 403-415.

11. Społeczności subneolityczne Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły, t. 1 i 2, Poznań (maszynopis pracy doktorskiej).

2003

12. Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły, Poznań.

13. Osadnictwo kultury niemeńskiej na Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły, w świetle źródeł ceramicznych, [w:] Probliemy bałtijskoj archieołogii. Terra Baltica, t. 2, Kaliningrad, s. 38-49.

14. (z: Makarowicz P.) Osadnictwo z interstadium epok neolitu i brązu [w:] L. Czerniak (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów SA, T. 3. Część 2: Wyniki badań archeologicznych w Zabrzeziu, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, stanowisko 1, Poznań, s. 287-310.

2004

15. Rola zwierząt w społeczności kultury niemeńskiej na tle ogółu struktur subneolitycznych (wstępny zarys problematyki), [w:] W. Łysiak (red.), Las w kulturze polskiej, t.III, Poznań, s. 343-352.

16. Ceramika wczesnej kultury łużyckiej na stanowiskach 49 (nr aut. 432) i 24 (nr aut. 433) w Rzuchowie, gm. Dąbie, pow. Koło, woj. wielkopolskie, (maszynopis) Poznań.

17. (z: Jaziepienko I.), Chronologia późnych faz kultury dniepro-donieckiej na Białorusi w świetle najnowszych oznaczeń radiowęglowych ze stanowiska Prorwa 2, Folia Praehistorica Posnanienisia, t. 12, s.47-64.

18. Społeczności subneolityczne Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 12, s.323-330.

19. „Pochówki zwierzęce” kultury późnej ceramiki wstęgowej z Kuczkowa 5 i Siniarzewa 1, województwo kujawsko-pomorskie, Acta Archaeologica Carpatica, t. 39, 169-180.

20. (z: Czebreszuk J.) Ślady osadnictwa z okresu późnego neolitu, wczesnej epoki brązu i subneolitycznego (opracowanie materiałów ze stanowisk w Wyszkowi, Skuszewie kółku i Deskurowie; maszynopis).

2005

21. Społeczności subneolityczne Polski północno-wschodniej, [w:] W. Łysiak (red.), Las w kulturze polskiej, t.IV, Olsztyn, s. 343-352.

22. (z Dominikiem Kacprem Płazą) Recenzja pracy J. Czebreszuka „Similar but Different. Bell Beakers in Europe”, Poznań 2004, Sprawozdania archeologiczne, t.57, s. 615-632.

23. Ceramika późnoneolityczna i wczesnobrązowa ze stanowiska 6/7 w Kątach, gm. Słupca, woj. wielkopolskie (maszynopis).

24. (z: Czebreszuk J., Makarowicz P.) Osadnictwo społeczności kultury niemeńskiej, w: (opracowanie materiałów z prac na trasie autostrady A2 – rejon Kotliny Kolskiej; maszynopis).

2006

25. (z: Domaradzka S.) Osadnictwo społeczności późnoneolitycznych i wczesnobrązowych w Krzyżownikach, woj. wielkopolskie, (maszynopis).

26. (z: Domaradzka S.) Osadnictwo późnoneolityczne, subneolityczne i wczesnobrązowe na stanowisku 46 (NR AUT 159) w Luboniu-Żabikowie, (maszynopis).

27. (z: Józwiak M.) Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe z Ruszkowa I, stanowisko 25 (Nr AUT 420), (maszynopis).

28. (z: Czerniak L., Rybicka M.), Wyniki badań wykopaliskowych oraz analiza źródeł wiązanych z kulturą ceramiki sznurowej ze stanowiska XVII w Pomniku, gm. Korsze, woj. warmińsko-mazurskie, w: Pruthenia Antiqua, Vol. II (w druku).

29. (z: Czebreszuk J., Domaradzka S.) Osadnictwo społeczności późnoneolitycznych i wczesnobrązowych na stanowiskach w Dopiewie, woj. wielkopolskie, (maszynopis)

30. (z: Szmyt M, Domaradzka S.) Osadnictwo społeczności kultury amfor kulistych na stanowiskach w Dopiewie, woj. wielkopolskie, (maszynopis).

31. (z: Langer J.J., Pietrzak S., Kobusiewicz M.) Ze studiów nad wytwarzaniem i stosowaniem smół drzewnych wśród społeczności kultury niemeńskiej, Sprawozdania Archeologiczne, t. 58, s. .

32. (z: Rozen J.) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 8 w Łysokaniach, gm. Kłaj, woj. małopolskie, w: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 2003-2004, t. 2, Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004, s. 537-540.

33. (z: Czerniak L., Golański, A., Kadrow S., Rozen J., Rzepecki S.) Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 na stanowiskach 3, 12-15 i 34 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie, w: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 2003-2004, t. 2, Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004, s. 541-551.

34. (z: Rozen J., Golański A.) Wstępne wyniki badań cmentarzysk kultury mierzanowickiej na stanowiskach Targowisko 14/15 i Łysokanie 8 (maszynopis)

35. Ceramika późnoneolityczna i wczesnobrązowa ze stanowiska 6/7 w Kątach, gm. Słupca, woj. Wielkopolskie (maszynopis)

2007

36. (z: Domaradzka S.) Osadnictwo późnoneolityczne i wczesnobrązowe na stanowiskach 87 i 89 w Mąkolicach (maszynopis)

37. (z: Domaradzka S.) Osadnictwo wczesnobrązowe na stanowisku 6 w Niedrzewiu II (maszynopis)

38. (z: Domaradzka S.) Osadnictwo wczesnobrązowe na stanowisku 6 w Pomarzankach (maszynopis)

39. (z: Domaradzka S.) Osadnictwo subneolityczne i wczesnobrązowe na stanowisku 8 w Witowie (maszynopis)

40. (z: Domaradzka S.) Osadnictwo późnoneolityczne, subneolityczne i wczesnobrązowe na stanowisku w Woli Błędowej (maszynopis)

2008

41. (z: Domaradzka S.) OSADNICTWO SPOŁECZNOŚCI PÓŹNONEOLITYCZNYCH I WCZESNOBRŻZOWYCH (maszynopis)

42. Ceramika neolityczna i wczesno brązowa z okolic Pelplina (maszynopis)

2009

43. Ceramika neolityczna ze stanowiska Nowogródek Pomorski 25 (Nr AUT. 106) (maszynopis)

43. Naczynia z grobu kultury ceramiki sznurowej Wrocławia Żernik (maszynopis)


Wykaz badań terenowych

A. Udział w ekspedycjach badawczych:

1993

1. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowiskach 32 i 35 w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie(osady kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych).

1994

2. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowiskach 32 i 35 w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie(osady kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych).

3. Stacjonarne badania wykopaliskowe w Strzelcach, woj. kujawsko-pomorskie (grobowiec megalityczny kultury amfor kulistych).

1995

4. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowiskach 32 i 35 w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie (osady kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych; obozowisko kultury niemeńskiej).

5. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowisku 14 w Rybinach, woj. kujawsko-pomorskie (osada horyzontu trzcinieckiego).

6. Badania na trasie gazociągu Gniewkowo-Inowrocław, Szadłowice (osada z okresu późnego neolitu oraz kultury łużyckiej).

1995

1. Badania na trasie gazociągu Mogilno-Włocławek, Strzelce Krzyżanna, woj. kujawsko-pomorskie (osada kultury pucharów lejkowatych).

2. Badania na trasie gazociągu Mogilno-Włocławek, Rzadkwin, woj. kujawsko-pomorskie (grobowiec megalityczny).

3. Badania na trasie gazociągu Mogilno-Włocławek, Czarnotul, woj. kujawsko-pomorskie (osadnictwo nowożytne – dwór).

(Całość badań na powyższych stanowiskach: 01.09-19.12.1995 r.)

1996

4. Badania na trasie gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia, Strzelce Krzyżanna, woj. kujawsko-pomorskie (osad kultury pucharów lejkowatych) – 01-30.06.1996 r.

5. Badania na trasie gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia, stanowisko 5 w Kuczkowie, woj. kujawsko-pomorskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury ceramiki wstęgowej kłutej, kultury późnej ceramiki wstęgowej, kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych, kurhany horyzontu A kultury ceramiki sznurowej, osada kultury łużyckiej) – 01.07-15.09.1996 r.

B. Samodzielne prace badawcze:

1997

1. Badania na trasie gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia, stanowisko 1 w Siniarzewie, woj. kujawsko-pomorskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz kultury późnej ceramiki wstęgowej) – (2 tygodnie).

2. Badania na trasie autostrady A2, Białężyce, woj. wielkopolskie (osady kultury łużyckiej oraz z okresu średniowiecza) – 01.09-15.12.1997 r.

1998

3. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowisku 35 w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie (osady kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych) – 2 tygodnie.

4. Weryfikacyjno-poszukiwawcze badania powierzchniowe w okolicach jeziora Głuszyńskiego, woj. kujawsko-pomorskie (we współpracy z dr Przemysławem Makarowiczem z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu)– 10 dni.

5. Badania na trasie autostrady A1, stanowisko 28 w Rusocinie, woj. gdańskie (osada z okresu wpływów rzymskich) – 01.09-20.12.1998 r.

1999

6. Badania na trasie autostrady A1, stanowisko 28 w Rusocinie, woj. gdańskie (osada z okresu wpływów rzymskich) – 01-17.01.1999 r. oraz 01.03-30.06.1999 r.

7. Weryfikacyjne badania powierzchniowe na trasie autostrady A2, odcinek koniński ( w ramach zespołu Centrum Badań Archeologicznych w Poznaniu) – 1 tydzień.

2000

8. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko 27 w Krągoli, woj. wielkopolskie (osada horyzontu trzcinieckiego) – 25.08-09.09.2000 r.

9. Badania na trasie autostrady A1, stanowisko 10 w Grabkowie, woj. kujawsko-pomorskie (osada z okresu nowożytnego) – 10.09-31.10.2000 r.

2001

10. Weryfikacyjne badania powierzchniowe na trasie autostrady A1, odcinek śląski – 15-30.03.2001 r.

10. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko 3 w Rożniatowie Kolonii, woj. wielkopolskie (1sada horyzontu trzcinieckiego oraz obozowisko kultury niemeńskiej- horyzont liniński 4) – 01.05-22.08.2001 r.

12. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko 7 w Rożniatowie Kolonii, woj. wielkopolskie (osada horyzontu trzcinieckiego) – 23-31.08.2001 r.

13. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko 10 w Rożniatowie, woj. wielkopolskie (osada kultury pomorskiej) – 01-31.08.2001 r.

14. Badania ratownicze na terenie odkrywki Szczerców KWB Bełchatów, stanowisko 5 w Zielęcinie, woj. łódzkie (osada kultury mierzanowickiej, osada i cmentarzysko kultury łużyckiej) – 01.09-15.12.2001 r.

2002

15. Badania na trasie autostrady A2, stanowisko w Krągoli, woj. wielkopolskie (osada z okresu średniowiecza i nowożytnego) – 01.09-20.10.2002 r.

16. Badania ratownicze na terenie odkrywki Szczerców KWB Bełchatów, stanowisko 5 w Zielęcinie, woj. łódzkie (osada kultury mierzanowickiej, osada i cmentarzysko kultury łużyckiej) – 21.10-19.12.2002 r.

2003

17. Badania ratownicze na terenie odkrywki Szczerców KWB Bełchatów, stanowisko 5 w Zielęcinie, woj. łódzkie (osada kultury mierzanowickiej, osada i cmentarzysko kultury łużyckiej) – 01.03-30.04.2003 r.

18. Badania ratownicze na trasie autostrady A2, stanowisko w Krągoli, woj. wielkopolskie (osada kultury pucharów lejkowatych) – 01.05-14.07.2003 r.

19. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowisku 66 w Brukniewie, woj. kujawsko-pomorskie (osada kultury pucharów lejkowatych z wpływami kultury niemeńskiej; punkt osadniczy kultury amfor kulistych) – 15-31.08.2003 r.

20. Badania na trasie autostrady A4, stanowisko 13 w Wilczycach, woj. dolnośląskie (osady kultury pomorskiej, kultury jastorfskiej, kultury przeworskiej) – 01-30.09.2003 r.

21. Badania na trasie autostrady A4, stanowisko 12/13 w Targowisku, woj. małopolskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury malickiej, kultury mierzanowickiej, kultury łużyckiej oraz z okresu wpływów rzymskich) – 01.10-15.11.2003 r.

22. Badania na trasie autostrady A4, stanowisko 14/15 w Targowisku, woj. małopolskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury malickiej, kultury łużyckiej oraz okresu średniowiecza; cmentarzysko kultury mierzanowickiej)- 16.11-20.12.2003 r.

2004

23. Stacjonarne badania wykopaliskowe na stanowisku 33 w Brukniewie, woj. kujawsko-pomorskie (osada kultury pucharów lejkowatych z wpływami kultury niemeńskiej; punkt osadniczy kultury amfor kulistych) – 01-31.08.2004 r.

24. Badania ratownicze na trasie autostrady A4, stanowisko 243 w Szarowie, woj. małopolskie (osada kultury malickiej oraz z okresu nowożytnego) – 01.03.- 31.05.2004 r.

25. Badania ratownicze na trasie autostrady A4, stanowisko 178 w Szarowie, woj. małopolskie (osada kultury malickiej oraz z okresu nowożytnego) – 01.06-31.07.2004 r.

26. Badania ratownicze na trasie autostrady A4, stanowisko 14/15 w Targowisku, woj. małopolskie (osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury malickiej, kultury łużyckiej oraz okresu średniowiecza; cmentarzysko kultury mierzanowickiej) – 01.09-20.12.2004 r.

2005

27. Badania na trasie autostrady A1, stanowisko 3 w Pomorzankach, woj. mazowieckie (osady kultury pucharów lejkowatych i kultury łużyckiej) – 01.05. 2005 r. – 31.07.2005 r.

28. Weryfikacyjno-rozpoznawcze badania powierzchniowe w okolicach Równiny Dolnej, woj. warmińsko-mazurskie (obszar około 20 km2), w ramach programu badawczego Zakładu Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego – 1 tydzień.

29. Badania sondażowe w okolicy osady ludności KPCW w Równinie Dolnej, woj. warmińsko-mazurskie (kultura Zedmar) – 07-10.06.2005 r.

30. Badania stacjonarne na stanowiskach XV i XVII w Pomniku (obozowisko średniowieczne i osada późnej kultury ceramiki sznurowej) – 09.2005 r.

31. Badania na trasie autostrady A1, stanowiska: 87 i 89 w Mąkolicach oraz w Witowie, woj. łódzkie (osady kultury pucharów lejkowatych, horyzontu trzcinieckiego, kultury łużyckiej, kultury przeworskiej oraz średniowiecza i cmentarzysko kultury przeworskiej) – 01.05-15.07.2005 r. i 15.09-15.12.2005 r.

32. Badania na stanowisku 1 w Grądach-Woniecku (obozowiska z okresu mezolitu i subneolitu) – 01-31.08.2005 r.

33. Interwencja archeologiczna w Płęśnie, gm. Swornegacie, woj. pomorskie (niszczony grób późnej kultury ceramiki sznurowej – 1 dzień.

34. Weryfikacyjno-poszukiwawcze badania powierzchniowe prowadzone na obszarach AZP 04-37 (Choczewo) i 04-38 (Gniewino), woj. pomorskie, w ramach programu badawczego Zakładu Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego – 3 tygodnie badań prowadzonych wiosna 2005 oraz wiosną 2006 r.

2006

35. Badania ratownicze na stanowisku 10 (nr AUT 19) we Wrocławiu-Żernikach (osada późnołużycka, grób KCSz) oraz na stanowisku 6 (nr AUT 16) we Wrocławiu-Żernikach (osady KPL, KAK, HT, KŁ, KJastorfska oraz groby KCSz) – obwodnica Wrocławia – 15.05 – 15.12.2006 r.

2007

36. Badania archeologiczne na stanowiskach Nowogródek Pomorski i Renice ( w ramach drogi szybkiego ruchu S3) – od 01.05 do 31.08.2008 r. i od 16.09 do 22.12.2007 r.

37. badania stacjonarne na stanowisku w Pomniku XVII – od 01.09 do 15.09.2007 r.

2008

38. Badania archeologiczne na stanowiskach Nowogródek Pomorski i Renice ( w ramach drogi szybkiego ruchu S3) – od 02.01 do 31.03.2008 r.

39. Badania archeologiczne w Skrzynkach, Kórniku i Dziećmierowie na trasie rozbudowy drogi S11 – od 21.01 do 30.05.2008 r.

40. Nadzory archeologiczne nad rozbudowa drogi S11 od Skrzynek do Dziećmierowa – od 01.04 do 30.09.2008 r.

41. Badania stacjonarne na stanowisku kultury boho-dniestrowskiej w Peczerze (Ukraina) – od 01.08 do 31.08

42. Badania ratownicze na trasie autostrady A2 (odcinek mazowiecki) – Izdebno Kościelne i Moszna Wieś – 01.10. do 20.12

43. Badania ratownicze na stanowisku wielokulturowym we Wrześni – od 20 .12.2008 r. do 10.01.2009 r.

2009

44. Badania ratownicze na trasie autostrady A2 (odcinek mazowiecki) – Izdebno Kościelne i Moszna Wieś – 01.04. do 30.06 i 01.08 do (trwają cały czas)

45. Badania stacjonarne na stanowisku kultury trypolskiej w Bernaszowce 1 i 2 (Ukraina) i badania powierzchniowo-sondażowe w dorzeczu Dniestru – od 01.07 do 31.07

46. Badania powierzchniowe i podwodne na wybranych stanowiskach subneolitycznych w Polsce północno-wschodniej – wrzesień (7 dni)

2010

47. Badania wykopaliskowe nad Dniestrem w Tsekinovce koło Jampola – lipiec

 

 

 

 

Polityka

Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. jest sympatykiem Unii Polityki Realnej, a od 2006 r. jej członkiem, Sekretarzem Oddziału Wrzesińskiego Unii Polityki Realnej oraz był od 2006 r. do 01.11.2010 r. opiekunem Sekcji Młodzieżowej Unii Polityki Realnej przy tym Oddziale. Od 2007 r. do 01.09.2008 r. – Sekretarz Okręgu Wielkopolskiego UPR; od 01.09.2008 r. do 09.01.2010 r. – Prezes Okręgu Wielkopolskiego UPR; od 07.2008 r. do 18.09.2010 r. – Ogólnopolski Koordynator Sekcji Młodzieżowej UPR; od 05.12.2009 r. do 13.02.2010 r. – Skarbnik Okręgu Wielkopolskiego UPR; od 06.12.2009 r. do 18.09.2010 r. – Skarbnik UPR (członek Prezydium UPR); od 09.01.2010 r. do 18.09.2010 r. – Członek Rady Głównej UPR (z nominacji Konwentyklu); od 13.02.2010 r. do 31.10.2010 r. – II Wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego UPR; od 15.02.2010 r. do 01.11.2010 r. – Prezes Okręgu Mazowieckiego UPR; od 19.02.2011 r. – Prezes UPR

Dotychczas trzykrotnie brał udział w wyborach: w 2005 r. startował do Wielkopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego z listy Unii Polityki Realnej, w 2007 r. był kandydatem Unii Polityki Realnej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgu Konińskim, a w 2009 r. liderem wielkopolskiej listy UPR do Parlamentu Europejskiego.

Obok członkostwa w UPR Bartosz Józwiak jest także, od 1997 r., członkiem wspierającym Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego (Ziemi Wielkopolskiej), członkiem założycielem poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki, od 2009 r. członkiem Stowarzyszenia Unia Wrześnian [od 06.02.2010 r. – Członkiem Komisji Rewizyjnej (z rekomendacji Konwentyklu)].

 

 

 

Zainteresowania

Poza pracą naukową interesuje się głównie historią myśli politycznej (w szczególności konserwatywnej i zachowawczej), organizacją i funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego w Polsce, organizacją i funkcjonowaniem ochrony dziedzictwa kulturowego (w tym także w aspekcie prawnym; w szczególności w ramach systemów wolnorynkowych) oraz historią rycerstwa i kultury ziemiaństwa wielkopolskiego (w aspekcie kultury duchowej, materialnej i społecznej). Jest także alpinistą (uczestnikiem wypraw w wysokie góry Europy, Afryki, Ameryki Południowej i Azji; od »»»członkiem Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu; uprawnienia taternickie, letnie i zimowe) oraz wędkarzem (od »»»członkiem PZW), miłośnikiem muzyki baroku, fajki, łowiectwa (od 2009 r. stażystą, a od 05.2010 r. członkiem poznańskiego Koła Łowieckiego „Dąbrowa”, nr 20), piłki nożnej (zagorzały kibic Lecha Poznań), rugby, żużla i czynnym motocyklistą (szczęśliwy posiadacz Hondy Shadow C3 VT 1100 Aero Classic).

 

 

 

Działalność publicystyczna

Bartosz Józwiak publikuje teksty na łamach prasy regionalnej (m. in. tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, miesięcznika „Liberum Veto” – także w wersji elektronicznej) i ogólnopolskiej ( miesięcznik „Idź pod Prąd”) oraz w Internecie (m. in.: www.korespondent.pl, www.upr.org.pl, www.wielkopolski.upr.org.pl, www.mazowiecki.org.pl). Występował też w Radiu i Telewizji: Radio Merkury, PTV 3, WTK, TVP 2 – „Młodzież kontra”).

 

 

 

Rodzina

Bartosz Józwiak ma 41 lat, mieszka w niewielkiej miejscowości Nowy Folwark niedaleko Wrześni w woj. wielkopolskim. Ma żonę Monikę (z wykształcenia archeologa i historyka) oraz córki: czteroletnią Aleksandrę i dwuletnią Kingę.